Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende (met hoofdletter aangeduide) begrippen (in meervoud of enkelvoud) verstaan: Aanvraag De aanvraag van een Opdrachtgever tot het aangaan van een Abonnement. Onderhoudsbeurt Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Toestel in overeenstemming met de onderhoudscyclus aangegeven op het Abonnement. Opdrachtgever De natuurlijke rechtspersoon, die met de Opdrachtnemer een Abonnement tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen heeft afgesloten. Opdrachtnemer Comfort-5 B.V., KvK 68884745 te Almere, BTW-nummer NL8576.32.905.B01, ING-bank NL38INGB0007770103, de contractpartij van wie de diensten, werkzaamheden en leveringen worden afgenomen. Diensten, werkzaamheden en leveringen, storingshulp en onderhoud uitgevoerd door Comfort-5 B.V. en bij behorende bedrijven.

Abonnementen
Het Abonnement tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, die Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van onderhoud en/of het oplossen van Storingen volgens de bij het Abonnement behorende voorwaarden en/of indien met de Opdrachtgever overeengekomen aanvullende overeenkomsten. Tarieven De vastgestelde prijzen per Abonnement of overig geoffreerde en/of gefactureerde diensten. Toestel Het Toestel is omschreven in de door Opdrachtgever aangeboden offerte, de Aanvraag respectievelijk het Abonnement respectievelijk in de met de Opdrachtgever gesloten Abonnement. Er geldt een maximum van 45kW per toestel. Voor Toestellen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, wordt dit beoordeeld door Opdrachtnemer. In overleg met de Opdrachtgever kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op een Abonnement met een afwijkend tarief worden vastgesteld. Er wordt gesproken over de volgende soorten Toestellen: Cv-ketel: indien het Toestel een Cv-ketel betreft dan behoort tot de installatie; het complete Toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30liter. Geiser/Gashaard/Gevelkachel/Gasboiler: in deze bedoeld als gasgestookte Toestellen niet zijnde uw Cv-ketel zoals: gasgestookte boiler, moederhaard, gashaard en geiser. Gasluchtverwarmer / Gasheater: een direct gestookte luchtverwarmer / heater. Warmte-Terug-Win unit / Mechanische ventilatie / Indirect gestookte luchtverwarmer: alleen aanvullend te kiezen bij een gasgestookt toestel. Indirect gestookte (zonne)Boiler: alleen aanvullend te kiezen bij een cv-ketel. Toestelkeuring De keuring zoals omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven door de Opdrachtnemer op basis waarvan beoordeling plaatsvindt van het Toestel.

Artikel 2 Ingang Overeenkomst
1. Na bevestiging (schriftelijk of elektronisch) door Opdrachtnemer van de ontvangst van de Aanvraag gaat het Abonnement in en kunt u Storingen melden. 2. Zo spoedig mogelijk na de ingangsdatum van het Abonnement vindt een Toestelkeuring plaats om te beoordelen of de Installatie voldoet aan het gestelde in deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder in Artikel 4. 3. Acceptatie van Toestellen tot en met 12 jaar oud geschiedt als aantoonbaar onderhoud aan Toestellen is uitgevoerd. Zo niet dan volgt voor Toestellen tot en met 12 jaar oud altijd een inspectie. 4. Bij goedkeuring van het Toestel wordt direct Onderhoud uitgevoerd. Bij afkeuring van het toestel bijvoorbeeld door Achterstallig Onderhoud worden eventuele reparaties aan u door berekend. 5. Bij afkeuring van het Toestel welke niet meer gerepareerd kan worden, ter beoordeling van de Opdrachtnemer, dan komen het Toestel en/of de Installatie niet in aanmerking voor een Overeenkomst en worden voorrijkosten a € 40,- excl. BTW in rekening gebracht. In het geval van het gestelde in dit artikel volgt overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over verder te nemen acties zoals bijvoorbeeld vervanging van het toestel.

Artikel 3 Looptijd en beëindiging Abonnement
1. Ingangsdatum van het Abonnement geschiedt op de 1e dag van de maand van opdracht. De minimale looptijd van een Abonnement is 1 kalenderjaar. Het Abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar, tenzij het Abonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd. 2. Na fysieke initiëring van het periodieke onderhoud door Opdrachtnemer gaat Opdrachtgever automatisch de financiële verplichting aan om de onkosten voor dat periodieke onderhoud aan Opdrachtnemer te voldoen. Ook al is er een Abonnement beëindiging ingediend de Opdrachtgever behoud de verplichting om de gemaakte onkosten aan Opdrachtnemer te voldoen nu immers het onderhoud al is uitgevoerd. 3. Indien Opdrachtgever vooruitbetaald zal geen restitutie plaatsvinden. 4. Indien het Abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid het Abonnement zonder opgave van reden te ontbinden, tenzij de eerste Toestel- en Installatiekeuring of storingsopvolging reeds heeft plaatsgevonden. 5. Beide partijen kunnen het Abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals bepaald in lid 1 en 2 schriftelijk of via e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en de financiële verplichting zoals bepaald in lid 3. 6. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging van het Abonnement. 7. Het Abonnement wordt 1 jaar opgeschort wanneer een nieuwe ketel geïnstalleerd is door Comfort-5 B.V. Tijdens de looptijd van het Abonnement vanaf de dag waarop het werk voltooid is. 8. Bij grove nalatigheid door Opdrachtnemer of Opdrachtgever kunnen beide partijen zonder verdere verplichtingen per direct de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 4 Abonnementen
1. Periodiek onderhoud (volgens interval vermeld op de Overeenkomst) inclusief voorrijkosten en arbeidsuren. 2. Geen voorrijkosten en arbeidsuren bij storingen aan de in het Abonnement vermeldde Toestellen. 3. Toestel gebonden materialen gebruikt bij Onderhoud welke op advies van fabrikant noodzakelijk zijn worden wel doorberekend aan de Opdrachtgever. worden, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolg bezoek(en). 2. Voor het Abonnement geldt dat Storingen 24uur per dag, 365 dagen per jaar gemeld kunnen worden op ons speciale storingstelefoonnummer 06-15460051 of kantoor nummer 036-5291339 of via E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Storingen in verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd. Storingen aangaande onveilige situaties door bijvoorbeeld gaslekkage of bevriezingsgevaar worden met de hoogste prioriteit opgevolgd, ongeacht dag of tijdstip. Verzocht wordt storingen zo veel mogelijk tijdens kantooruren te melden. Storingen in verwarmingstoestellen of warmwatertoestellen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd. Storingen aangaande onveilige situaties door bijvoorbeeld gaslekkage of bevriezingsgevaar worden met de hoogste prioriteit opgevolgd, ongeacht dag of tijdstip. Verzocht wordt storingen zoveel mogelijk tijdens kantooruren te melden.

Artikel 5 Onderhoudsbeurten en Storingen
1.1 Voor het Abonnement geldt dat tenzlj anders overeengekomen, de Onderhoudsbeurt eenmaal per jaar of eenmaal per 2 jaar ondehoud wordt uitgevoerd. 1.2 Abonnementen voor open toestellen kunnen alleen met jaarlijks onderhoud afgesloten worden. 1.3 Bij meerdere toestellen op één Abonnement waaraan geen aansluitend onderhoud uitgevoerd kan worden, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolg bezoek(en). 2. Voor het Abonnement geldt dat Storingen 24uur per dag, 365 dagen per Jaar gemeld kunnen worden op ons speciale storingstelefoonnummer 06-15460051 of kantoor nummer 036-5291339 of via E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Storingen aan verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd. Storingen aangaande onveilige situaties door bijvoorbeeld gaslekkage of bevriezingsgevaar worden met de hoogste prioriteit opgevolgd. Ongeachte dag of tijdstip. Verzocht wordt om storingen zoveel mogelijk tijdens kantooruren te melden.

Artikel 6 Werkzaamheden niet vallend onder een Abonnement
1. Het verhelpen van Storingen aan installatieonderdelen buiten de mantel van het Toestel, zoals werkzaamheden aan: radiatoren, cv- appendages en cv/gas/water-leidingen. 2. Materiaal, arbeidsuren en voorrijkosten worden berekend als er werkzaamheden verricht zijn buiten de mantel van de opgegeven toestellen volgens onze standaard tarieven. 3. Verhelpen van Storingen die het gevolg zijn van; - Te lage waterdruk, lucht in de installatie, geen elektriciteit, geen of te lage gasdruk, onjuist ingestelde kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling. Deze zaken zijn de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. - Overmacht blikseminslag, overstromingen, natuurrampen e.d.). - Storingen als gevolg van werkzaamheden door derden die niet in opdracht van Opdrachtnemer zijn verricht. - Vervangen van batterijen van de (klok)thermostaat. 4. Het ontkalken van Toestellen en Installaties. 5. Aanbrengen van voorzieningen die getroffen moeten worden om toegang tot het toestel mogelijk te maken. 6. Inzetten van materieel voor werken op hoogte zoals steigers en hoogwerkers 7. Werkzaamheden die het gevolg zijn van de waterkwaliteit/waterhardheid. 8. Het vervangen van onderdelen als originele niet meer verkrijgbaar zijn. 9. Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtnemer (na overleg met Opdrachtgever) uitgevoerd door Derden zoals bijvoorbeeld cv-ketel fabrikanten. 10. Alle extra kosten die gemaakt moeten worden om het servicevoertuig in nabijheid van het uitvoeringsadres te kunnen stallen, waaronder parkeerkosten.

Artikel 7 Verhuizing
1. Bij verhuizing van de Opdrachtgever of Bewoner kan het Abonnement worden omgezet naar het nieuwe adres, mits de nieuwe locatie binnen de regio valt. Dit ter beoordeling van Opdrachtnemer. Ook is het mogelijk bij verhuizing om het Abonnement op te zeggen, er vindt dan een restitutie plaats. U kunt niet het hele Abonnement bedrag terug ontvangen nu ÇÇn deel betreft verzekering voor Service bij storingen en ÇÇn deel betreft Onderhoudsinspectie. 2. Is omzetting van toepassing dan worden het Abonnement en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden Service & Onderhoud aangepast aan de Toestellen op de nieuwe locatie. 3. Bij het eerste bezoek op deze locatie beoordeelt Opdrachtnemer de toestellen en bij Achterstallig Onderhoud worden eventuele reparaties uitgevoerd en wordt dit doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 8 Betalingen
1. De aan Opdrachtnemer op grond van een Abonnement verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks achteraf na uitvoer van Onderhoud aan Opdrachtgever gefactureerd. 2. De overeengekomen Tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal het Tarief van het Abonnement worden aangepast aan de indexering van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS ingaande 1 januari van elk jaar. 3. In geval van niet-tijdige betaling bent u vanaf 14 dagen na factuurdatum tot dat de betaling plaatsvindt de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet, niet-volledige of niet tijdige betaling komen de administratie- en incassokosten (zowel de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke) voor rekening Opdrachtgever. 4. Facturatie van de verschuldigde Abonnementssom geschiedt jaarlijks achteraf wanneer het Onderhoud is uitgevoerd. 5. Bij Noodzakelijk materiaal gebruik met Onderhoud en/of Storingen waarbij er vooraf geen overleg met Opdrachtgever kon plaats vinden doordat Opdrachtgever afwezig was, worden deze gemaakte onkosten tot een maximaal bedrag van ?150,- excl. BTW wel aan Opdrachtgever doorberekend. Bij materiaal gebruik boven de ? 150,- excl. BTW moet er eerst opdracht van Opdrachtgever zijn, anders wordt er niet overgegaan tot uitvoer van de noodzakelijke reparatie(s). 6. Bij een wijziging van het landelijk geldende Btw-tarief zal dit verrekend worden op alle prijzen.

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Bij afwezigheid van Opdrachtgever of Bewoner laat Opdrachtnemer een bericht achter waarin de Opdrachtgever verzocht wordt contact met Opdrachtnemer op te nemen. Wanneer Opdrachtgever aan dit verzoek geen gehoor geeft zal de Opdrachtnemer dit nogmaals verzoeken. 2. Bij afwezigheid op aangekondigde bezoek datum van Opdrachtgever of Bewoner worden voorrijkosten doorberekend aan Opdrachtgever volgens onze standaard tarieven.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid
1. Eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen uit de door Opdrachtnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 2. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiende uit een Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

Adresgegevens

Comfort-5 B.V.
Hulkstraat 15
1335 SL
Almere-Buiten

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.comfortbv.nl
Telefoon: 06-15 46 00 51

Op Facebook

Erkend dealer van o.a.

 

intergas logo

 

nefit logo 

 

remeha logo